The Team / Executive Committee

The Team

Current Team

Alumni Coordinator

Manoj MC – (I.Sc., B.Sc., M.Sc. MicroBiology 2008-17)

Members

 • Alok Shrestha (+2, B.Sc. CSIT 2011-17)
 • Anuj Man Bajracharya (I.Sc. 1999-2001)
 • Dr. Abish Adhikari (I.Sc. 2000-02)
 • Dr. Deepak Shrestha (I.Sc. 2001-03)
 • Er. Jeewan Shrestha (I.Sc. 2001-03)
 • Sugandha Subedi (I.Sc. 2006-08)
 • Saujanya Shah (+2 2009-11)
 • Anupa Budhathoki (+2 2013-15, B.Sc. MicroBio 2015-)
 • Sarthak Bhattarai (+2 2014-16)
 • Prinsa Ghimire (+2 2015-17, B.Sc. CSIT 2017-)

2016/17

President
Principal, St. Xavier’s College

Vice-President
Vice-Principal, St. Xavier’s College

Coordinator
Alok Shrestha, +2 Batch 2011

Regional Coordinators
Dharan: Amrit Basnet, +2 Batch 2012
Bangalore, India: Madan Adhikari, +2 Batch 2011
United States: Bikalpa Neupane, I.Sc. Batch 2005

Liaison Officer/s

 • Anuj Man Bajracharya, I.Sc. Batch 1999
 • Deepak Shrestha, I.Sc. Batch 2001
 • Jeewan Shrestha, I.Sc. Batch 2001
 • Kanista Gautam, I.Sc. Batch 2007
 • Kiran Giri, BSW Batch 2012, +2 Batch 2010
 • Pramisha KC, +2 Batch 2011

2013-2016

President

Alok Shrestha (+2 2011-13)